ANBI

Stichting Move is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Naam: Stichting Move - Verzamel je kracht
RSIN: 820888722
Postadres: Postbus 85049, 3508 AA Utrecht

Doelstelling:
Stichting Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld leren kennen en de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend maatschappelijk project in de wijk.

Bestuurders:
Voorzitter: Camiel Selker
Secretaris: Frauke van Iperen
Penningmeester: Michael Jansen
Algemeen bestuursleden: Michiel Bodt, Thekla Teunis, Trude Maas

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Medewerkers van Stichting Move worden beloond volgens de beloningsregeling van de CAO Welzijn. 

Bekijk hier het Jaarverslag 2016, en de hoofdpunten voor het beleid van 2017.